16 dec 2009 16:21

Agenda van de ministerraad van 17 december 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Uitvoering van maatregelen voor informatie en motivering in de gewijzigde wet op de overheidsopdrachten
 • FOD mobiliteit en vervoer: overheidsopdrachten voor de directie Inschrijving van de Voertuigen
 • Dotatie voor het Paleis voor schone Kunsten, het Nationaal Orkest van
  België en de Koninklijke Muntschouwburg
 • Regie der gebouwen: overheidsopdracht Fedimmo - huurcontract
 • Aanstelling van de administrateur-generaal van de RSZPPO
 • Hernieuwing van het mandaat van de commissaris-generaal voor de
  vluchtelingen en de staatlozen
 • Overheidsopdracht voor de productie van elektronische en niet-elektronische paspoorten
 • Vijfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor 2009
 • Bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de
  Kansspelcommissie
 • Brugdagen voor 2010 en 2011 voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt
 • Instituut voor de Nationale Rekeningen
  Benoeming van de voorzitter van het Wetenschappelijk comité voor de
  prijsobservatie en -analyse.
 • Benoeming van de directeur-generaal, de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst 
 • Overdracht van de opbrengst van de verkoop van de
  herdenkingsmuntstukken uitgegeven ter gelegenheid van de heiligverklaring van Pater Damiaan
 • Verlenging van de staatswaarborg aan bepaalde leningen van de Gemeentelijke Holding
 • Verlenging van de staatswaarborg voor aanvullende dekking Belgacap
 • Aanvullende ziekteverzekering: ziektekostenverzekeringen die een hoog niveau van bescherming bieden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen
 • Fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen en alternatieve financiering van de verplichte zorgverzekering
 • Tijdelijke afwijking van het maximum aantal dagen dat een gelegenheidsarbeider in de witloofteelt kan werken
 • Openbare instellingen van sociale zekerheid: derde generatie bestuursovereenkomsten van de 14 openbare instellingen
  van sociale zekerheid en eerste bestuursovereenkomst van het platform e-Health
 • Bescherming en welzijn van dieren: opleiding en examen voor bestuurders die levend vee vervoeren
 • Grieppandemie : bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen in het kader van de grieppandemie
 • Opvolging van het federaal plan armoedebestrijding
 • Meerwaardeneconomie: avenant bij het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de meerwaardeneconomie
 • Sociale dienstencheques: OCMW's kennen mensen met lage inkomens goedkope dienstencheques toe
 • Verfijning van de regeling van de dienstencheques
 • Reglementering van de plaatselijke
  werkgelegenheidsagentschappen gewijzigd
 • Fonds voor arbeidsongevallen: uitbetaling van ongevallenuitkering op buitenlandse rekeningen
 • Gelijkstelling van jaarlijkse vakantie naar aanleiding van de tijdelijke
  maatregelen voor de vermindering van de arbeidsduur in tijden van crisis
 • Jaarverslag over de toepassing van het verdrag inzake de rechten van het kind
 • Tweedekansondernemerschap: ontwerp van amendement bij het wetsontwerp diverse niet-dringende bepalingen
 • Bijdrage van het Federaal Wetenschapsbeleid aan de eventuele deelname van België aan het MUSIS-programma
 • Pensioenen: vaststelling van de responsabiliseringsbijdrage voor 2009
 • Handelsvestiging: ontwerpen van handelsvestiging en samenstelling van het sociaaleconomische dossier
 • Postdiensten: omzetting van de derde postrichtlijn
 • Vernieuwing van het beheerscontract van De Post
 • Inzet van de strijdkrachten van Landsecerdediging in 2010 in het buitenland
 • Vierde deel van het programma 2009 van de leningen van staat tot staat
 • Drie kandidaten voor de verkiezing van een Belgisch rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg
 • Berekening van de tarifering voor het vervoer van hogedrukaardgas

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.