19 nov 2021 09:06

Agenda van de ministerraad van 19 november 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Wijzigingen aan de wetten betreffende de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten

 • Overheidsopdracht voor mediadiensten en de opvolging, behandeling en verspreiding van informatie van de federale overheden

 • FOD BOSA: overheidsopdracht met betrekking tot de diensten voor de kwaliteitsborging in het ICT-domein

 • Overheidsopdracht voor de FOD Financiën

 • Overheidsopdrachten ten voordele van de geïntegreerde politie

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • Federaal aankoopbeleid 2021-2023

 • Benoeming van de leden van de raad van bestuur van Enabel

 • Benoeming van leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie

 • Regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid

 • Afschaffing van de starterslonen voor jongeren in de dienstencheques-sector

 • Aanhangsels 2021 bij de bestuursovereenkomst 2016-2018 van de openbare instellingen van sociale zekerheid

 • COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen in de hardfruitteeltsector

 • COVID-19: jaarlijks kostenplafond voor vrijwilligers

 • PbEU: bekendmaking van de intentie tot direct award van het openbaredienstcontract aan de NMBS

 • Dotaties voor gemeenten en meergemeentepolitiezones

 • Vastlegging van de retributie voor bepaalde verblijfsaanvragen

 • Implementatie van het 'HNS-Verdrag 2010'

 • Inzet van militairen voor een missie in Niger

 • Verschillende  maatregelen om de zorg te garanderen ingevolge de COVID-19-pandemie

 • Toegang van kmo’s tot overheidsopdrachten bevorderen - Gemeenschappelijk actieplan
 • Wet diverse bepalingen houdende onder andere de introductie van sociaal tarief warmte en kwalitatieve maatregelen voor consumenten
 • Varia