02 feb 2024 09:40

Agenda van de ministerraad van 2 februari 2024

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof van bepaalde artikelen van een Vlaams decreet inzake energie
 • Overheidsopdracht voor het FAVV
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Wijziging van de statuten van HR Rail
 • Justitie: jurysamenstelling voor de selecties binnen het DG Penitentiaire Inrichtingen
 • Regeling voor de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de gesloten centra
 • Benoeming van de Franstalige adjunct-commissaris bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 • Herziening van de regels voor het ziekenhuisforfait inzake medicijnen
 • Advies over een voorontwerp van decreet van het Waals Toerismewetboek
 • Zaakverdelingsreglementen voor rechtbanken van Waals-Brabant, Antwerpen en Luik
 • Strengere regels inzake flexi-jobs voor jonggepensioneerde ambtenaren
 • Veiligheidsvoorwaarden voor de bovengrondse berging van radioactief afval
 • Beveiliging van radioactieve stoffen tegen diefstal en sabotage
 • Evaluatie en actualisatie Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging
 • Tussenkomst van Finexpo in twee uitvoerkredietaanvragen
 • Instemming met het VN-verdrag voor mariene biologische diversiteit
 • Verlenging van de samenwerking met het consortium Atos-RealDolmen-Business&Decision
 • Samenwerkingsakkoord betreffende de oprichting en het beheer van de 'Individual Learning Account'
 • Varia