23 dec 2021 09:13

Agenda van de ministerraad van 23 december 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Nationaal coördinatiecentrum voor de cyberbeveiliging op Europees niveau betreffende de medewerkers van voormalige regeringsleden
 • Regeling betreffende de medewerkers van voormalige regeringsleden
 • Benoeming van de voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid  
 • Nationale Klimaatcommissie: vervanging van een plaatsvervangend lid
 • Benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie 
 • Openbaar ambt: aanpassingen inzake telewerk
 • Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten           
 • Ambtenarenzaken: raamovereenkomst voor multifunctionele apparaten en printers    
 • Overheidsopdrachten voor de FOD BOSA           
 • Overheidsopdrachten betreffende het Rijksregister en de geïntegreerde politie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie    
 • Wetenschapsbeleid : overheidsopdracht betreffende de verlenging in 2022 van de diensten van het platform voor langetermijnbewaring       
 • Wijzigingen aan het beheerscontract van ASTRID            
 • Statuut van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
 • Federale Raad voor de Vroedvrouwen: afwijking van de wet inzake genderdiversiteit in organen met adviserende bevoegdheid         
 • Dossier van de Regie der Gebouwen    
 • COVID-19: tijdelijke ondersteuningsmaatregelen            
 • COVID-19: berekeningsregels van de integratietegemoetkoming            
 • COVID-19: verlenging van de subsidies voor de OCMW's             
 • Ondersteuning van projecten inzake innovatieve arbeidsorganisatie     
 • Niet-indexering van de remgeldplafonds voor vergoedbare farmaceutische specialiteiten en magistrale bereidingen      
 • Niet-indexering van de remgeldplafonds van de radiofarmaceutische producten            
 • Niet-indexering van de remgeldplafonds van de terugbetaalbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen   
 • Verhoging van de maximale jaarlijkse forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers in 2022  
 • Regelgeving voor de medische verkiezingen     
 • Uitvoerende samenwerkingsakkoorden betreffende de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten
 • Subsidies NMBS en Infrabel voor 2022  
 • Investeringsprojecten in het kader van het Herstart - en Transitieplan   
 • Wijziging van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid            
 • Dotatie 2021 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren - tweede lezing     
 • Dotatie 2021 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen        
 • Herziening van de federale visserijregels en optimalisatie van het Belgisch Scheepvaartwetboek             
 • Prinses Elisabeth Zone: ontwerp voor de uitbreiding van het 'Modular Offshore Grid'    
 • Wijzigingen betreffende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen - tweede lezing     
 • Wijzigingen betreffende het FED-tWIN-programma       
 • Belgische inzet in het kader van de strijd tegen DA'ESH in Irak in 2022   
 • Belgische operationele inzet in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2022
 • B-FAST-missie in Sierra Leone voor de zending van mondmaskers en handschoenen     
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2021      
 • Instemming met twee internationale akten betreffende het treinverkeer via de Kanaaltunnel
 • Tussenkomst van Finexpo in een uitvoerkredietaanvraag      
 • Fiscale bepalingen met betrekking tot verenigingswerk
 • Varia