23 dec 2022 10:46

Agenda van de ministerraad van 23 december 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Ambtenarenzaken: harmonisering van het zorgverlof
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Regeling schadevergoedingen in het kader van militaire activiteiten
 • Oprichting van een Vlaams-Federale werkgroep voor de fusie van gemeenten
 • Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken
 • Regie der Gebouwen: renovatiewerken in het Jubelpark
 • Regie der Gebouwen: raamovereenkomst beveiligingsinstallaties
 • Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: wedden van de griffiers en vrijstelling van de wachtdienst
 • Aanpassing aan de wetgeving inzake de wachttijd voor zelfstandigen
 • Modaliteiten van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen
 • Federale steun voor de gezondheidszorg
 • Wijzigingen inzake de beroepsstage voor studenten klinische psychologie en orthopedagogiek
 • Wettelijk kader voor videoconferentie in burgerlijke en strafzaken
 • Wetswijziging voor grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen van ondernemingen
 • Overheidsopdracht voor technische ondersteuning OCMW’s
 • Het gebruik van bodycams door de politie
 • Verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de DBDMH
 • 'Dode hand' 2022
 • Dotatie 2022 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van de Europese toppen
 • Bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake energie
 • Wijziging van de antidiscriminatiewetten
 • Wijzigingen inzake de geslachtsregistratie en de vermelding van het geslacht op de Belgische identiteitskaart
 • Wijzigingen garantieregels inzake de verkoop van dieren
 • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet
 • Lancering van een overheidsopdracht voor de vervanging van de gegevensopslaginfrastructuur van de Pool Ruimte
 • Mobiliteitsbudget voor mandaathouders
 • Overdracht van kredieten in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
 • Ecologisch transitiefonds FPIM
 • Vaststelling van het bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo
 • Beheerscontract NMBS/Infrabel: begroting
 • Steun internationaal passagiersverkeer
 • Energiestrategie Infrabel
 • Subsidies voor OCMW voor projecten rond kinderarmoede
 • Strafprocesrecht
 • Justitie menselijker sneller straffer deel 3
 • Pakket loonnorm/premie/welvaartsenveloppe
 • Varia