22 jan 2009 12:11

Agenda van de ministerraad van 23 januari 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Regie der gebouwen World trade center - toren T3
 • Commisie voor het bank-, financie- en assurantiewezen vrijgesteld van verplichtingen op het vlak van bescherming persoonlijke levenssfeer
 • Wettelijke basis voor de aflevering van uittreksels uit het strafregister aan natuurlijke personen
 • Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité bij het FAVV
 • Reglementering van derdebetalersregeling voor sommige tandheelkundigen
 • Officiële erkenning van meesterschapswedstrijden - tweede lezing
 • Gebruikers- en toegangsbeheer van e-governementtoepassingen
 • Deelname van Landsverdediging aan Southpac 
 • Akkoord tussen België en Canada over de erkenning van rijbewijzen 
 • Operatie B-Fast ten gunste van de Palestijnse slachtoffers van Gaza
 • Geneeskundige verzorging voor kinderen en hun begeleiders uit Gaza 
 • Invoering van ecocheques voor de aankoop van ecologische producten en diensten
 • Inkomensgarantie voor ouderen: neutralisering van negatieve gevolgen van de verhoging van het minimumpensioen 
 • Minnelijke invordering van schulden door deurwaarders
 • Arbeidsongevallenwet: financiering van de kosten van de welvaartsaanpassing 
 • Verhoging van de maximale schuldpositie van het Fonds ter reductie van de globale energiekost
 • Voorontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen
 • Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie en het voorontwerp van wet over rechtsmiddelen en geschillenbeslechting - tweede lezing

  Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.