27 apr 2012 11:41

Agenda van de ministerraad van 27 april 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.fed.be.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Moderniseringsplan voor de FOD Financiën Coperfin 2012 - Fase A
 • Omzendbrieven over de personeelsenveloppe en -plannen van de federale overheidsdiensten
 • Fedict wordt federale dienstenintegrator voor elektronische samenwerking tussen overheidsdiensten - tweede lezing
 • Uitstel van pensioen na 65 jaar voor statutairen in openbare diensten
 • Nieuwe selectie- en promotiemogelijkheden voor ambtenaren
 • Benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging
 • Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van het RIZIV
 • Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
 • Uitbreiding van het FEDCOM-contract van de federale overheidsdiensten
 • Overheidsopdrachten voor Landsverdediging: OSINT-contracten en ballistische bescherming 
 • Oprichting van een interministeriële conferentie Duurzame Ontwikkeling
 • Vertegenwoordiging van de wetenschappelijke kringen in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
 • Amendementen op de programmawet financiën
 • Mobiele satelietdiensten
 • Optifed: formalisering van de beslissingen van de begrotingscontrole
 • Herberekening van het globaal budget voor de werkingskosten van de ziekenhuizen
 • Jaarverslag 2011 van de intergouvernementele preventiecel
 • Verlenging van de contracten duurzame stad
 • Strategisch plan 2012 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
 • Landsverdediging: planning van de Belgische bijdrage voor de missies civiel crisisbeheer van de internationale organisaties 2012
 • Goedkeuring van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren