28 apr 2023 08:54

Agenda van de ministerraad van 28 april 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse
 • Versterking van het personeel van het Directoraat-generaal Luchtvaart
 • Ambtenarenzaken: omzendbrief betreffende de organisatie van de eedaflegging
 • Ambtenarenzaken: technische wijzigingen inzake het statuut van het personeel en de indienstneming - Tweede lezing
 • Overheidsopdracht voor de FOD Justitie
 • Wijzigingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht
 • Wijziging van de tuchtprocedure voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones
 • Wijziging wettelijke en statutaire bepalingen van het Paleis voor Schone Kunsten
 • Betere toegang van KMO’s tot overheidsopdrachten
 • Financiering van het Asbestfonds 2022
 • Wijziging van de variabele bezoldiging bij Proximus
 • Regularisatie van Britse kiezers voor de gemeenteraadsverkiezingen
 • Instemming met de amendementen van het Protocol van Aarhus
 • Instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten
 • Voorontwerp van programmawet
 • Nationaal Hervormingsprogramma 2023
 • Stabiliteitsprogramma 2023-2026
 • Algemene toelichting begrotingscontrole
 • Koninklijk besluit Verwarmingspremie
 • Koninklijk besluit investeringsdrempels en volume
 • Algemene principes tendering “prinses elisabeth zone”
 • Varia