28 feb 2014 09:55

Agenda van de ministerraad van 28 februari 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. a de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Wijziging van verschillende wetten en koninklijke besluiten in het kader van de vrijwillige militaire inzet
 • Overheidsopdrachten voor Landsverdediging
 • Weging van de functie van administrateur-generaal van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging
 • Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van het Fonds voor Beroepsziekten
 • Wijzigingen van de retributies en bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten
 • Interne evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
 • Wijziging van de statuten van de NMBS
 • Vertegenwoordiging van de gewesten in de raden van bestuur van Infrabel en de NMBS, en in het GEN-Oriëntatiecomité
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van bpost
 • Aanduiding van de kantons en gemeenten voor het gebruik van de geautomatiseerde en elektronische stemsystemen
 • Schadevergoeding tot herstel
 • Gemeenrechtelijke procedureregels voor rechtsplegingen voor de Raad van State
 • Specifieke loopbaanexamens voor specifieke technische kennis bij de FOD Financiën
 • Wijziging van het organiek reglement van de FOD Financiën
 • Hoge Raad van Financiën
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Actieplan tegen sociale dumping
 • Tegemoetkoming verzekering voor geneeskundige verzorging voor vaccins in preventieprogramma's
 • Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen: chronische zieken
 • Diensten voor magnetische resonantie tomograaf en PET-scanner
 • Fonds voor Beroepsziekten
 • Evenwichtsdotatie voor de sociale zekerheid
 • Werkbonus voor betaalde sportbeoefenaars opgeheven
 • Evaluatie van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2012
 • Controle van de loopbaanvoorwaarden voor de toekenning van het minimumpensioen van werknemers en zelfstandigen - tweede lezing
 • Gereglementeerde vastgoedvennootschappen
 • Aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan de financieringswet - tweede lezing
 • Voorlopig verdelingsplan van de toelagen van de Nationale Loterij voor 2014
 • Maatschappelijke integratie voor leefloners die beginnen werken of een opleiding volgen
 • Derde halfjaarlijks verslag over de invoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
 • Belgische kandidatuur voor het voorzitterschap van het Intergovernmental Panel on Climate Change
 • Steun aan de Militaire Academie van Kananga in de Democratische Republiek Congo
 • Lijsten van de partnerlanden van de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking
 • Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève