31 mrt 2017 10:51

Agenda van de ministerraad van 31 maart 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst
 • Benoeming van een lid van het Auditcomité van de Federale Overheid
 • Procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren - Tweede lezing
 • Oprichting van een Vlaams-federale werkgroep betreffende vrijwillige fusies van gemeenten in Vlaanderen
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Implementatie van de beveiligingsmaatregelen van Brussels Airport Company
 • Regie der gebouwen: fase Ibis van het meerjarig bezettingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Optimalisatie van de federale overheid: verwerving van een gebouw voor de hergroepering van de administraties belast met gezondheid
 • Vaststelling van de brugdagen voor 2017 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt
 • Aanhangsel bij de bestuursovereenkomst tussen de Belgische Staat en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor 2017-2018
 • Voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
 • Tenuitvoerlegging van de Europese verordening betreffende marktmisbruik
 • Aanduiden van de ministers die bevoegd zijn om het attest af te leveren voor de toepassing van de investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen
 • Wijziging van de samenwerkingsakkoorden tussen de federale staat en het Vlaams en Waals gewest over de uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance
 • Aanvullend pensioen van de tweede pijler voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon - Tweede lezing
 • Bestrijding van boviene virale diarree
 • Instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gemeenschappen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid en de bescherming van kinderen
 • Varia