07 feb 2014 09:55

Agenda van de ministerraad van 7 februari 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Toelage voor de Koninklijke Muntschouwburg en het Nationaal Orkest van België
 • Toelage voor het Paleis voor Schone Kunsten en verlenging van het mandaat van de directeur-generaal
 • Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
 • Rechtspleging vergoeding bij de Raad van State
 • Lijst van beroepen die uitgesloten zijn van de toepassing van wet die private veiligheid reglementeert
 • Overdracht van personeelsleden van de FOD Financiën naar de regering van het Waalse Gewest
 • Correctie personeelsenveloppes van FOD's en POD's 2014-2015
 • Uitbetaling van overuren van federale personeelsleden voor onvoorziene omstandigheden
 • Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van gegevens door federale overheidsdiensten - tweede lezing
 • Registratie van aanwezigheden op tijdelijke en mobiele werkplaatsen - tweede lezing
 • Register voor stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand
 • Financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Voorontwerp van wet met diverse bepalingen inzake energie
 • Voorontwerp van wet inzake verzekeringen - tweede lezing
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer - sociale inspecteurs
 • Sociale, budgettaire en diverse bepalingen op het vlak van tewerkstelling - tweede lezing
 • Begroting en comptabiliteit van de federale staat
 • Actieplan uitvoering van de geldstraffen
 • Centraal meldingspunt voor buitenlandse rekeningen
 • Opheffing van vrijstelling van onroerende voorheffing van bpost
 • Deelname aan de operatie Active Endeavour in 2014
 • Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid