05 dec 2008 15:12

Akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen

Reglementering van derdebetalersregeling voor tandheelkundigen

Reglementering van derdebetalersregeling voor tandheelkundigen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het misbruik van de derdebetalersregeling door sommige tandheelkundigen moet tegengaan.

Het nieuwe nationale akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2009-2010 bepaalt dat de geconventioneerde tandheelkundige zich ertoe verbindt om ten hoogste 75% van zijn verstrekkingen uit te schrijven in de derdebetalersregeling en in ten hoogste 5% ervan gebruik te maken van de financiële noodsituatie. Indien de tandarts die maxima overschrijdt, kan hij na een procedure van de derdebetalersregeling worden uitgesloten. 

Men zal echter enkel de verstrekkingen die een bepaald maximum overstijgen controleren en bestraffen indien misbruik wordt vastgesteld. De bepaling werd toegevoegd na overleg met de partners van het akkoord met de bedoeling enkel manifeste gevallen van misbruik van de derdebetalersregeling uit te schakelen. De controle geldt niet voor tandartsen die in sociaal achtergestelde wijken werken of die financieel precaire patiënten hebben en die bepaalde maxima overschrijden.

(*) wijziging van het kb van 10 oktober 1986 tot uitvoering van art 53, 9de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.