30 mei 2013 19:45

Akkoord tussen België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden.

Het akkoord heeft als doel op verzoek inlichtingen inzake belastingaangelegenheden tussen België en Antigua en Barbuda uit te wisselen. De uitwisseling van inlichtingen, met inbegrip van bankgegevens, vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de nationale belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te bestrijden.

Het akkoord kadert in een proces waarbij België met zoveel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluit voor de uitwisseling van fiscale inlichtingen volgens de OESO-standaard. Het is grotendeels gebaseerd op het OESO-model.

De voornaamste kernmerken van het akkoord zijn:

  • wat België betreft, heeft het akkoord betrekking op belastingen van elke soort en benaming, waaronder douanerechten die worden geheven door of voor de federale regering
  • het akkoord voorziet in de uitwisseling van inlichtingen (op verzoek) die relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving aangaande de door het akkoord beoogde belastingen
  • het akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen in het bezit van onder meer banken en andere financiële instellingen
  • het akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen
  •  het akkoord bevat specifieke voorwaarden en richtlijnen voor het houden van een (grensoverschrijdende) belastingcontrole in de partnerstaat
  • een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien het verzoek niet conform het Akkoord is of indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde. Daarnaast mag een verzoek ook worden geweigerd indien het verstrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim zou onthullen en kan een land niet worden verplicht om vertrouwelijke communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat of een andere vertegenwoordiger bekend te maken
  • er zijn in het akkoord strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen opgenomen. Elke andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan diegene die zijn voorzien in het Akkoord, kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte staat
  •  een procedure voor onderling overleg is voorzien ingeval van moeilijkheden of twijfelpunten betreffende de interpretatie of de toepassing van het akkoord. Deze procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken aangaande de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten

Brussel, 7 december 2009.