27 okt 2006 17:00

Algemeen bestuur en ondersteuningscel van de veiligheid van de staat

Samenstelling van het directiecomité en van een ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat

Samenstelling van het directiecomité en van een ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat

De ministerraad besliste een reglementaire basis te geven aan het directiecomité van de Veiligheid van de Staat en een ondersteuningscel op te richten. Minister van Justitie Laurette Onkelinx stelde hiervoor een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor. Het ontwerp verschaft een reglementaire basis aan het directiecomité dat al bestaat. Het is samengesteld uit de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur generaal, de directeur van de operaties en de directeur van de analysediensten. Het comité helpt de directie van de Veiligheid van de Staat bij het dagelijkse beheer en bij het uitvoeren van het strategisch plan. Dat plan zal vier jaar gelden en omschrijft: - de doelstellingen van de inlichtingenopdracht, - de menselijke en materiële middelen - en de richtlijnen inzake organisatie van de Veiligheid van de Staat die nodig zijn voor de realisatie. De Veiligheid van de Staat heeft nood aan een echte omkadering, omdat de opdrachten zeer ruim zijn en een steeds grotere expertise vereisen in diverse materies, zoals terrorisme, extremisme, radicalisme, bescherming van het economisch en wetenschappelijk potentieel, non-proliferatie van nucleaire en chemische wapens... Om al die uitdagingen aan te gaan, besliste de ministerraad ook een ondersteuningscel op te richten die de Veiligheid van de Staat zal helpen om strategische keuzes te maken. Die cel zal bestaan uit vier hoge ambtenaren die gespecialiseerd zijn in management, internationale relaties, operationele strategieën, grondwettelijk en administratief recht. Het ontwerp wordt voorgelegd aan het comité voor de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten en voor dringend advies aan de Raad van State.