02 sep 2011 15:57

Algemene ramp

Erkenning van de hevige sneeuwval van december 2010 als algemene ramp

Erkenning van de hevige sneeuwval van december 2010 als algemene ramp

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de hevige sneeuwval van december 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg en Namen als een algemene ramp erkent en dat de geografische uitgestrektheid van de ramp afbakent.

Bepaalde natuurrampen worden voortaan gedekt door de brandverzekering. Sinds maart 2007 komt elke polis 'brand-eenvoudig risico' tussen bij natuurrampen zoals overstromingen, overlopen en opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen die te wijten zijn aan een natuurlijk verschijnsel.

Het rampenfonds komt enkel tussenbeide als de goederen niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer (personen die recht hebben op een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulpverlening), als de goederen niet gedekt worden door de verzekering (de niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen), wanneer de goederen geen eenvoudig risico vormen (onder andere goederen die een bepaald verzekerd bedrag overschrijden) en als het gaat om schade aan openbare domeingoederen.