16 mrt 2007 16:00

Algemene rampen

Schadeclaims van personen die wegens financiële redenen geen verzekering konden aangaan

Schadeclaims van personen die wegens financiële redenen geen verzekering konden aangaan

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om in een ontwerp van koninklijk besluit vast te leggen aan welke voorwaarden een persoon die niet kan verzekerd worden tegen schade door natuurrampen moet voldoen, om toch in aamerking te komen voor het herstel van schade dat de wet van 12 juli 1976 voorziet. Die wet stelt dat ze wat algemene rampen betreft niet van toepassing is op goederen die in principe door een verzekeringsovereenkomst kunnen worden verzekerd. Hier geldt een uitzondering op voor personen die wegens hun financiële toestand onmogelijk een verzekering kunnen aangaan. Het ontwerp legt nu vast hoe die personen kunnen aantonen dat ze geen verzekering konden hebben. Het OCMW zal ze een attest geven dat bevestigt dat ze op de dag van de ramp recht hadden op een leefloon of gelijkwaardige financiële hulp.