10 jul 2009 12:14

Algemene regeling van accijnzen

Omzetting van de Europese richtlijn over de algemene regeling van accijnzen

Omzetting van de Europese richtlijn over de algemene regeling van accijnzen

Minister van Financiën Didier Reynders stelde een voorontwerp van wet voor dat de algemene regeling van accijnzen vastlegt. De nieuwe wet vervangt de bestaande wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, het verkeer en de controles en past de Europese richtlijn 2008/118/EG van de Europese raad van 16 december 2008 toe.

Het wetsontwerp dat de ministerraad heeft goedgekeurd legt de algemene regels vast voor:

 • de soorten producten waarop accijnzen moeten worden betaald
 • het ontstaan van de accijns
 • het geografische kader voor de intracommunautaire leveringen of de invoer uit derde landen
 • de plaats en het tijdstip van de opvorderbaarheid
 • de terugbetaling en kwijtschelding
 • de vrijstelling voor diplomaten, strijdkrachten en internationale organisaties
 • het voorhanden hebben, het ontvangen en verzenden onder een accijnsschorsingsregeling
 • de overbrenging van de accijns onder schorsing van de accijns
 • het regime voor het overbrengen van accijnsgoederen die particulieren voor eigen gebruik aankopen
 • de afstandsverkopen
 • de vernietiging en het verlies
 • de beteugeling van onregelmatigheden en de uitwisseling van gegevens met andere lidstaten
 • de merktekens
 • de kleine wijnproducenten
 • de strafbepalingen

De wet treedt in werking op 1 april 2010. Het moet uiterlijk op 31 december 2009 door het parlement worden goedgekeurd.