03 okt 2008 12:24

Algemene uitgavenbegroting 2008

Vastlegging, ordonnancering en betaling van uitgaven in het kader van de algemene uitgavenbegroting 2008

Vastlegging, ordonnancering en betaling van uitgaven in het kader van de algemene uitgavenbegroting 2008

De ministerraad kwam op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet overeen een machtiging te verlenen voor de vastlegging, de ordonnancering en de betaling van uitgaven ten laste van de kredieten uit de algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2008 volgens een tabel met aangepaste kredieten.

Een kopie van die beslissing wordt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Rekenhof, FOD Budget en Beheerscontrole, de administratie van de Thesaurie, de inspectie van Financiën en de controleurs van de vastleggingen toegezonden. 

Om de goede werking van de overheidsdiensten te garanderen, moeten de ministers over de nodige kredieten beschikken zonder op de goedkeuring van het wetsontwerp tot aanpassing van de begroting voor 2008 te wachten,  dat pas onlangs bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ingediend. Onder bepaalde voorwaarden laat artikel 44 van de samengevoede wetten op de Rijkscompabiliteit een kredietoverschrijding of nieuwe uitgaven toe.