30 mei 2013 17:10

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt een aantal ontwerpen van koninklijk besluit goed over de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en de bijzondere toewijzingen.

Alternatieve financiering van de sociale zekerheid:

  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoeld in artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag van de inkomsten van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting dat wordt toegewezen aan de sociale zekerheid ten titel van fiscaal terugverdieneffect op de nieuwe werkgeversbijdrageverminderingen
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake socialezekerheidsbijdrage voor het scheppen van onderzoeksmandaten
  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging, in uitvoering van artikel 67bis van de programmawet van 2 januari 2001

Bijzondere toewijzing voor de RVA:

  • ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid, t) en z), van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders