06 feb 2009 12:24

Ambtenaren Franse Gemeenschap

Gelijkstelling van bepaalde mandaten met een vaste benoeming voor het openen van pensioenrechten

Gelijkstelling van bepaalde mandaten met een vaste benoeming voor het openen van pensioenrechten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Pensioenen Marie Arena een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de mandaten van bepaalde ambtenaren-generaal van de Franse Gemeenschap gelijkstelt met een vaste benoeming. Die gelijkstelling geldt voor de berekening van pensioenrechten op basis van  de premies die toegekend zijn aan de mandatarissen.

Worden gelijkgesteld met een vaste benoeming:

  • de mandaten van art. 1 van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 27 maart 2003 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de diensten van de Franse Gemeenschapsregering, de Hoge raad voor de  Audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII vallen 
  • de mandaten in art. 3 van het besluit van de Franse Gemeenschapsregering van 1 december 2006 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de diensten van de Franse Gemeenschapsregering, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII vallen.