24 nov 2006 16:00

Ambtenaren van autonome overheidsbedrijven

Regeling van de selectie en de indiensttreding in het openbaar ambt van de ambtenaren uit autonome overheidsbedrijven

Regeling van de selectie en de indiensttreding in het openbaar ambt van de ambtenaren uit autonome overheidsbedrijven

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont om de selectie en de indiensttreding in het openbaar ambt van ambtenaren uit autonome overheidsbedrijven in een koninklijk besluit vast te leggen. Het ontwerp van koninklijk besluit schrijft de wijze van selectie en indiensttreding voor van ambtenaren uit de autonome overheidsbedrijven die bij de federale openbare diensten wensen te werken. De fundamentele regels van het statuut van ambtenaren blijven uiteraard gelden. Eerst moeten ze voor een vergelijkende selectie slagen, dan een stage doorlopen en ten slotte als ze geschikt zijn, worden ze ambtenaar. De bezoldiging is dezelfde als voor de andere Rijksambtenaren. Een van de verschillen houdt rekening met de mogelijkheid dat de ambtenaar die in een autonoom overheidsbedrijf is bevorderd in een niveau waar hij niet de vereiste kwlificaties voor heeft, aangeworven kan worden in het federaal ambt in hetzelfde niveau. Maar die bepaling gebeurt niet automatisch, een koninklijk besluit zal dat regelen. Een andere bepaling waarborgt de ambtenaren het behoud van hun verworven geldelijke anciënniteit. Ten slotte voorziet het ontwerp een specifieke bepaling over de jaarlijkse verloven en een aparte wijze van vergelijkende selectie voor die ambtenaren. Het ontwerp wordt voor onderhandeling aan het Comité voor de federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd en daarna aan de Raad van State.