10 feb 2023 16:20

Ambtenarenzaken: betere valorisatie van ervaring bij indiensttreding bij de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over de valorisatie van ervaring voor personen die bij de federale overheid wensen te werken.

De federale overheid wil in de huidige krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Om die reden neemt de federale overheid een aantal maatregelen.

Als de federale overheid voor een bepaalde functie iemand met ervaring aanwerft, kan diens relevante ervaring wel gevalideerd worden, maar gebeurt dit momenteel in de eerste weddeschaal van de graad of klasse waartoe de functie behoort. Het ontwerp van koninklijk besluit biedt de mogelijkheid om kandidaten voortaan aan te werven in een hogere weddeschaal wanneer zij beschikken over een bepaalde ervaring en deze gevraagd werd in de vacature.

Daarnaast wordt het forfaitaire bedrag als tussenkomst in de kantoorkosten bij telewerk gewijzigd en onderworpen aan de indexeringsregeling.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de representatieve vakorganisaties en de Raad van State.