01 mrt 2024 17:58

Ambtenarenzaken: diverse wijzigingen inzake het mandaatsysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse wijzigingen doorvoert in het mandaatsysteem binnen het federaal administratief openbaar ambt.

Het ontwerp van koninklijk besluit maakt deel uit van een gefaseerd proces om kwalitatieve talenten aan te trekken bij de federale overheid. Meer specifiek voert het ontwerp diverse wijzigingen door die de managementfuncties aantrekkelijker maken en die kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  1. het beheer en het einde van het mandaat: er worden nieuwe maatregelen ingevoerd om een kader te bieden voor de overgangsperiode tussen het einde van het mandaat en de professionele toekomst van de voormalige houder van een managementfunctie
  2. de evaluatie van de mandaathouders: de maatregelen hebben onder andere betrekking op de duur van de evaluatiecyclus, het evaluatiecyclusgesprek en de evaluatievermeldingen, de eindevaluatie en de invoering van een ontwikkelingstraject
  3. diverse maatregelen: het gaat onder andere om maatregelen betreffende de vergelijkende selectieprocedure en de weging van de managementfunctie, het comité van beroep voor de evaluatie van houders van een managementfunctie of het behoud van de toekenning van de directiepremie aan de tijdelijke vervanger

Tot slot neemt het ontwerp van koninklijk besluit al deze nieuwe maatregelen op in de koninklijke besluiten betreffende de managementfuncties in bepaalde instellingen van openbaar nut en houdt het daarbij rekening met specifieke kenmerken van de organisaties. Voorts neemt het ontwerp ook de eerdere wijzigingen op die werden aangebracht in het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Het ontwerp wordt na syndicale onderhandelingen voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2001 betreffende de weging van de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten en tot vaststelling van hun wedde, het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, het koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut