23 dec 2022 16:58

Ambtenarenzaken: harmonisering van het zorgverlof

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regeling inzake het zorgverlof van contractuele en statutaire ambtenaren verder harmoniseert.

Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

Met het oog op de gelijke behandeling van contractuele en statutaire ambtenaren worden de volgende wijzigingen aan de federale verlofregeling gemaakt:

  • de invoering van het recht om een flexibele werkregeling voor zorgdoeleinden te vragen voor statutaire personeelsleden
  • de toekenning van het geboorteverlof aan alle vaders, inclusief zij die niet samenwonen met de moeder van het kind
  • de invoering van een bezoldigd zorgverlof van vijf werkdagen voor statutaire personeelsleden ter vervanging van het huidige verlofstelsel van het uitzonderlijk verlof wegens overmacht van vier werkdagen
  • de regeling van de bezoldiging voor contractuele personeelsleden die een zorgverlof van vijf dagen bekomen

Het ontwerp wordt voorgelegd voor syndicale onderhandeling en zal daarna ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.