16 jun 2023 17:02

Ambtenarenzaken: invoering maaltijdcheques in het federaal administratief openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de invoering van maaltijdcheques binnen het federaal administratief openbaar ambt regelt.

Om de loopbaan van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt aantrekkelijker te maken, werd beslist om maaltijdcheques aan te bieden aan de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Het personeelslid ontvangt per gepresteerde dag een nominatieve elektronische maaltijdcheque, waarvan de nominale waarde is vastgelegd op 6 euro.

De invoering van de maaltijdcheques heeft als gevolg dat de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding wordt opgeheven. Deze opheffing zal effectief zijn op de datum van inwerkingtreding van de maaltijdcheques, namelijk 1 januari 2024.

Het ontwerp wordt na syndicaal overleg ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt