03 mei 2024 17:51

Ambtenarenzaken: invoering van een arbeidsregeling van drie vijfde van de volledige prestaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat ertoe strekt ook te voorzien in een arbeidspercentage van drie vijfde van de volledige prestaties voor personeelsleden van de overheid.

Statutaire en stagelopende personeelsleden kunnen deeltijds werken in toepassing van het koninklijk besluit van 19 november 1998. Dit gaat over het stelsel van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid waarbij geen weddesupplement wordt voorzien voor de afwezigheidsperiodes. Het personeelslid kan werken volgens de arbeidsregeling waarbij het de helft, twee derde, drie vierde, vier vijfde en negen tiende van de voltijdse prestaties gaat verrichten.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft ook als doel te voorzien in een arbeidspercentage van drie vijfde van de volledige prestaties in het stelsel van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid. Zo kan het personeelslid bijvoorbeeld kiezen voor een werkrooster met drie vaste werkdagen. Dit zorgt voor meer regelmaat.

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende de verfijning van de arbeidspercentages in het stelsel van de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid