06 okt 2023 16:56

Ambtenarenzaken: maatregelen inzake de inclusie van personen met een beperking en redelijke aanpassingen tijdens selecties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse maatregelen voorziet omtrent de tewerkstelling van personen met een beperking binnen het federaal administratief openbaar ambt en het voorzien van redelijke aanpassingen tijdens selecties.

Ondanks verschillende maatregelen om de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt aan te moedigen, blijft het gemiddelde structureel onder het quotum van 3%.

In navolging van het regeerakkoord en het Federaal Actieplan Handicap waarin de regering zich ertoe verbindt extra inspanningen te leveren om haar eigen streefcijfer van minstens 3% voor de tewerkstelling van personen met een beperking bij federale overheidsdiensten te behalen, beoogt dit ontwerp van koninklijk besluit:

  • het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage te hervormen
  • de aanwerving van personen met een handicap te stimuleren
  • de overheidsdiensten die onder haar toepassingsgebied vallen in staat te stellen de 3%-quota op termijn te behalen
  • de monitoring van personen met een handicap binnen het personeelsbestand van de federale overheid scherp te stellen
  • de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt te hervormen
  • een duidelijker kader te creëren omtrent het onderzoek naar redelijke aanpassingen bij selecties
  • een voordeligere woon-werkverkeerregeling voor personen met een handicap te creëren

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt na syndicale onderhandelingen ter advies voorgelegd aan de Raad van State.