17 jun 2022 16:15

Ambtenarenzaken: toegang tot het Rijksregister voor de personeels- en loonadministratie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed betreffende de toegang tot het Rijksregister voor de personeels- en loonadministratie van openbare overheden en instellingen.

De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), en meer specifiek het directoraat-generaal PersoPoint, levert diensten voor de personeels- en loonadministratie aan Belgische overheden en instellingen. Om haar opdracht correct uit te voeren, is een rechtstreekse toegang nodig tot bepaalde persoonsgegevens van het Rijksregister.

Momenteel moeten mensen die worden tewerkgesteld door de Belgische overheden en instellingen die persoonsgegevens zelf opvragen via de bestaande kanalen, zoals de gemeenten of het Rijksregister. Vervolgens moeten ze die aan PersoPoint doorgeven. In uitvoering van het ‘Only Once’-principe moet er in een wettelijke basis worden voorzien om de FOD BOSA toegang te verlenen tot bepaalde persoonsgegevens in het Rijksregister.

Het voorontwerp van wet garandeert enerzijds een vlottere werking van de personeels- en loonadministratie van de overheden en instellingen. Anderzijds garandeert het dat enkel de informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdrachten voor de personeels- en loonadministratie kan worden geraadpleegd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.