20 jul 2023 18:32

Ambtenarenzaken: wijzigingen inzake de vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de loopbaan van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt aantrekkelijker wil maken en de openbare werkgever concurrentiëler wil maken op de arbeidsmarkt. Verder passen een aantal van de bepalingen eveneens binnen de algemene context van het behalen van duurzame maatschappelijke uitdagingen.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel de volgende bepalingen in te voeren:

  • het opnemen van het concept ‘duurzaamheid’ als criterium om het meest geschikte transportmiddel voor dienstreizen te bepalen en een verbod op vliegreizen (behoudens wanneer een ander transportmiddel onredelijk veel duurder of langer onderweg zou zijn) voor dienstreizen onder de 500 km. Dit zal verder verduidelijkt worden in een omzendbrief
  • het voorzien van een terugbetaling voor het gebruik 'gedeelde mobiliteit' voor dienstopdrachten
  • de toegang tot een taaltoelage voor gebarentaal
  • het vaststellen van het referentiebedrag voor de aanvullende compenserende vergoeding voor bepaalde reizende functies

Na syndicale onderhandelingen wordt het ontwerp eveneens ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt