20 jul 2023 18:32

Ambtenarenzaken: wijzigingen inzake demotie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse wijzigingen doorvoert waardoor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt via verschillende mechanismen 'lichter werk' kunnen krijgen.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt verschillende mogelijkheden voor te stellen voor een rijksambtenaar om definitief of tijdelijk een functie met een mindere mate van complexiteit uit te oefenen, zonder zijn arbeidsregeling te wijzigen. Het is immers om verschillende redenen mogelijk dat een personeelslid op een bepaald moment in zijn loopbaan tijdelijk of definitief 'lichter werk' wenst te verrichten, met minder verantwoordelijkheid of minder stressfactoren.

Momenteel laat het statuut de ambtenaar toe om op zijn verzoek een tijdelijke toewijzing aan een lagere klasse of een lager niveau te krijgen voor een periode van maximaal vierentwintig maanden. Het ontwerp stelt voor om de maximale duur van deze tijdelijke toewijzing tot achtenveertig maanden te verlengen.

Met het oog op een grotere flexibiliteit stelt dit ontwerp eveneens een aantal wijzigingen voor waarmee het personeelslid via verschillende mechanismen 'lichter werk' kan krijgen. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • het ontwerp integreert de mogelijkheid voor een ambtenaar met ernstige sociale of familiale problemen of met gezondheidsproblemen om een tijdelijke mutatie te krijgen naar een rechtstreeks lagere klasse of een rechtstreeks lager niveau. De ambtenaar behoudt in dat geval gedurende de eerste vierentwintig maanden zijn weddeschaal verbonden aan de laatste bezoldiging in de klasse of graad waarin hij is benoemd
  • het ontwerp voert een nieuw mechanisme in om de tijdelijke verandering van de ene graad naar de andere te vergemakkelijken voor ambtenaren met ernstige sociale of familiale problemen of met gezondheidsproblemen
  • het ontwerp stelt voor om de statutaire ambtenaar toe te laten via mobiliteit definitief te worden benoemd in een rechtstreeks lagere klasse of in een rechtstreeks lager niveau. De ambtenaar die hiervan gebruik maakt, kiest dan ook bewust voor een lagere wedde
  • het ontwerp regelt ook de geldelijke aspecten van de ambtenaren die van deze nieuwe mechanismen gebruik zouden maken

Om de evenwichtige toegang tot deze procedures te garanderen, zal gemonitord worden in welke mate mannen en vrouwen hiervan gebruik maken.

De minister van Ambtenarenzaken wordt ermee belast het ontwerp voor onderhandeling voor te leggen aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.

Het ontwerp wordt daarna ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt en het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt