13 nov 2020 16:08

Amendement op de programmawet betreffende het sociaal tarief voor elektriciteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerpamendement op het voorontwerp van programmawet betreffende het sociaal tarief voor elektriciteit goed.

Het ontwerpamendement beantwoordt aan de volgende twee doelstellingen:

  • het mogelijk maken om nieuwe categorieën van begunstigden te creëren door middel van een koninklijk besluit na overleg in de Ministerraad en dat wordt bevestigd door een latere wet;
  • de kosten van het sociale tarief voor deze nieuwe categorieën uit de overheidsbegroting financieren door middel van een in de ministerraad overlegd verdelingsbesluit.

Ter herinnering: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt organiseert onder meer het sociaal tarief voor elektriciteit. Het gaat om een mechanisme voor de aftopping van de prijzen voor beschermde residentiële verbruikers en voor de financiering van het verschil tussen deze maximumprijs en de werkelijke nettokosten van de leverancier.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.