16 jul 2021 17:54

Amendement van het beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het eerste amendement aan het eerste beheerscontract tussen de Staat en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Een actualisering van het eerste beheerscontract tussen de Staat en de FPIM is noodzakelijk op basis van de actualisering van de prioritaire sectoren van de FPIM, de centralisatie van de participaties binnen de FPIM en de gedelegeerde opdrachten inzake relance en ecologische transitie.

Overeenkomstig de nieuwe strategie van de FPIM, die is aangenomen door haar raad van bestuur, is het immers noodzakelijk dat de verwijzingen naar zowel de kennisgroepen van de FPIM, als de prioritaire sectoren, worden vervangen door verwijzingen naar zes prioritaire investeringssectoren die, met de verankering van de strategische activa van de Federale Staat, de pijlers van deze strategie vormen.

Overeenkomstig het regeerakkoord wordt de centralisatie van de participaties van de Federale Staat binnen de FPIM momenteel uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het beginsel van de centralisatie te bekrachtigen in het beheerscontract en een basis te voorzien waarop de memoranda van overeenstemming tussen de voogdijoverheid en de FPIM voor elk van de gecentraliseerde participaties zullen worden gesloten.

Voorts worden er in het voorstel tot wijziging twee titels ingevoegd om er de gedelegeerde opdrachten betreffende de relance en de ecologische transitie in op te nemen. In het voorstel tot wijziging is het beginsel van de steun aan de relance en de ecologische transitie opgenomen, evenals een verwijzing naar de overeenkomsten van gedelegeerde opdrachten die dit concreter vertalen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.