15 sep 2006 17:00

Arbeidsongevallen

Preventie van arbeidsongevallen door premieverhoging en -verlaging van verzekeringen

Preventie van arbeidsongevallen door premieverhoging en -verlaging van verzekeringen

Ter uitvoering van de werf Werk besliste de ministerraad een systeem in te stellen dat premieverhogingen en -verlagingen van de arbeidsongevallenverzekering voorziet voor werkgevers die statistisch aanzienlijk afwijken van het gemiddelde profiel. Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelde het systeem voor. Een artikel 49 quater wordt in de ongevallenwet ingevoegd. Het eerste lid bevestigt dat de verzekeringsonderneming zijn basistarief vrij vaststelt. Het bepaalt ook dat de werkelijke premie moet aangepast worden in functie van de eigen schadestatistiek van de onderneming en volgens de modaliteiten die de Koning bepaalt. Het systeem sluit aan bij de bestaande praktijk. Het verlegt op significante wijze de boven- en ondergrens waarbinnen de premievoet wordt vastgesteld. De bedoeling is om de ondernemingen te stimuleren om meer aan preventie van arbeidsongevallen te doen. Het geeft ondernemingen met een goed preventiebeleid een voordeel op de markt. Het Fonds voor Arbeidsongevallen zal jaarlijks het preventief effect evalueren en de vastgestelde situaties van niet-verzekering analyseren. De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed tot wijziging van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Het wordt voor advies aan het beheerscomité van het fonds voor arbeidsongevallen en daarna aan de Raad van State voorgelegd.