23 dec 2008 11:00

Arbeidsongevallen

Compensatie voor de verhoging van de basisloongrens met 1% op 1 januari 2007

Compensatie voor de verhoging van de basisloongrens met 1% op 1 januari 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de verhoging van de basisgrens voor de verzekeraars compenseert in het kader van de uitvoering van de maatregelen inzake welzijn op het gebied van arbeidsongevallen.

De kosten van de verhoging van de basisloongrens, aanvankelijk geraamd op 1,9 miljoen euro, werden gefinancierd dankzij de vermindering van de RIZIV-bijdrage. Nu blijkt dat de kosten in feite 2,8 miljoen euro bedragen. Om dit te compenseren verlaagt het ontwerp de bijdrage tot 5,20%. Deze berekening werd gemaakt door de werkgroep welzijn bij het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Bovendien zou op 1 januari 2009 een nieuwe stijging van het maximumbedrag met 0,8% moeten plaatsvinden. De kosten van deze maatregel bedragen 2,250 miljoen euro per jaar ten laste van de werkgevers. Die verhoging kan worden gecompenseerd door een vermindering met 0,23%, wat de bijdrage op 4,97% zou brengen.

(*) tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden.