22 mei 2021 11:03

Arbeidsongevallenregeling voor 'kleine statuten'

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot actualisatie van de arbeidsongevallenregeling voor de 'kleine statuten'. 

Het ontwerp geeft uitvoering aan enkele artikelen van de arbeidsongevallenwet en van de wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Het heeft tot doel een eerder koninklijk besluit te actualiseren in functie van de nieuwe 'kleine statuten' (voornamelijk personen die arbeid verrichten in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid, i.e. een stage doen) die zijn gecreëerd, aangepast of geschrapt sinds 1 januari 2020. Concreet gaat het om technische wijzigingen, waarvan sommige puur formeel, zonder financiële impact, maar belangrijk voor de doelgroep, of het nu gaat om de werkgever, opleider of stagiair.

Het ontwerp wordt voor syndicale onderhandeling voorgelegd aan het Comité A, waarna het ter advies zal worden voorgelegd aan de Raad van State.

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot uitvoering van de afdeling 1 van het hoofdstuk 2 van de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken betreffende de “kleine statuten”