27 jun 2008 13:13

Arbeidsprestaties en eindeloopbaan

Financiering van de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in sommige gezondheidssectoren

Financiering van de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in sommige gezondheidssectoren

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de financiering van de maatregelen voor de vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in sommige gezondheidssectoren regelt. 

Het ontwerp dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx aan de ministerraad voorlegde, wijzigt het koninklijk besluit van 15 september 2006 dat de nieuwe sociale akkoorden uitvoert die in april en juli 2005 met de non-profitsector zijn gesloten. De belangrijkste wijzigingen van het ontwerp zijn:

  • de audiologen komen voortaan in aanmerking voor de maatregelen op het vlak van eindeloopbaan,
  • de gelijkgestelde werknemers die bij verschillende werkgevers werken en onder hetzelfde RSZ- of RSZPPO-nummer zijn geregistreerd verliezen hun rechten niet wanneer ze van werkgever veranderen. De aanwerving van een werknemer bij een werkgever die onder hetzelfde RSZ- of RSZPPO-nummer als de vorige is geregistreerd, zonder een toename van het aantal werkuren, wordt niet als een nieuwe aanwerving beschouwd,
  • men mag slechts aanvullende gegevens invoeren voor de periode waarvoor de werkgever een definitieve tegemoetkoming heeft ontvangen, tot één jaar na de kennisgeving van het bedrag van die definitieve tegemoetkoming,
  •  de Dienst voor Geneeskundige Verzorging kan nu ook de juistheid van de gegevens die de werkgevers hebben verstrekt controleren

De sectoren die betrokken zijn bij die maatregelen op het vlak van vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan zijn:

  • de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de centra voor dagverzorging,
  • de revalidatiecentra,
  • de diensten voor thuisverpleging,
  • de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België,
  • de wijkgezondheidscentra.

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft.