25 nov 2022 18:00

Arbeidsrechtelijke omkadering van een arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed dat de arbeidsrechtelijke omkadering regelt van een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoet tijdens de jaarlijkse vakantie van de werknemer.

De regelgeving inzake jaarlijkse vakantie wordt aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de Europese Richtlijn 2003/88/EG betreffende de aspecten van de organisatie en de arbeidstijd.

De werknemer dient zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt. Hij dient een geneeskundig getuigschrift voor te leggen aan de werkgever, ook indien dit niet vereist is op basis van de normale regels. Uiterlijk op het moment dat hij dit geneeskundig getuigschrift voorlegt, deelt de werknemer zijn werkgever mee dat hij wenst gebruik te maken van zijn recht op behoud van zijn vakantiedagen die samenvallen met de dagen van arbeidsongeschiktheid vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid. De werknemer heeft recht op een gewaarborgd loon voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met de vakantie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten