26 jan 2007 16:00

Arbeidsveiligheid, gezondheid en arbeidsmilieu

Instemming met het Verdrag van de IAO betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu

Instemming met het Verdrag van de IAO betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende ratificatie van Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu. Dat Verdrag werd aangevuld met Aanbeveling nr. 164. De twee internationale instrumenten zijn in 1981 aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te Genève. Het voorontwerp werd ingediend door minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht. Dit Verdrag heeft betrekking op de problematiek van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers in het algemeen, via enerzijds actie op nationaal vlak en anderzijds via actie op ondernemingsvlak. De aan Verdrag nr. 155 voorafgaande verdragen en aanbevelingen hebben betrekking op specifieke risico's ( fysische, chemische of andere risico's), en zijn niet afdoend gebleken. Er is immers gebleken dat er ondanks de inspanningen van de Staten op het stuk van gezondheid en beroepsveiligheid, frequent arbeidsongevallen bleven voorkomen. Via het dubbele actieniveau van Verdrag nr. 155 wordt gehoopt alle betrokken partijen uit de arbeidswereld te kunnen bereiken: de regeringen, de werkgevers, de werknemers en aldus een echte preventiecultuur op het stuk van veiligheid en gezondheid op het werk ingang te doen vinden. De Belgische wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk kadert in een filosofie die nauw aansluit bij de filosofie van het Verdrag. De in het Verdrag opgenomen beginselen m.b.t. de basisverantwoordelijkheid van werkgevers inzake de gezondheid en veiligheid van de werknemers en van enige vorm van verplichte samenwerking tussen de werknemers en de werkgevers staan ook in de Belgische wetgeving. Ook de actie op nationaal vlak, die voornamelijk betrekking heeft op de uitvaardiging van wetten en reglementen inzake veiligheid en gezondheid op het werk, alsook op de instelling van een dienst belast met het toezicht daarop, vindt weerklank in België. Immers, sedert de bestuurlijke reorganisatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, houdt de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid er zich bezig met de voorbereiding van de wetten en koninklijke besluiten en met het promoten van die teksten, terwijl de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk er zich heeft toegelegd op de inspectietaken. Tijdens de 93ste zitting van de Internationale Arbeidsconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie, die is bijeengekomen te Genève van 31 mei tot 16 juni 2005, is een nieuw instrument op de agenda geplaatst tot instelling van een "promotioneel kader voor de veiligheid en de gezondheid op het werk". Te dier gelegenheid is komen vast te staan dat België Verdrag nr. 155 nog niet had geratificeerd, net zo min als Verdrag nr. 161 betreffende de Arbeidsgeneeskundige Diensten trouwens. Gelet hierop wordt de ratificering thans onontbeerlijk, temeer omdat sedert de aanneming van de wet van 4 augustus 1996 en de uitvoeringsbesluiten daarvan niets de ratificering ervan nog in de weg staat.