23 nov 2007 14:43

Architecten

Bescherming van de titel en het beroep van architect

Bescherming van de titel en het beroep van architect

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect wijzigt alsook de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten. Dit voorontwerp is een voorstel van de minister van Middenstand Sabine Laruelle. Het voorontwerp zet de Europese richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EU om in Belgisch recht, als gevolg van de toetreding van Bulgarije en Roemenië. De Europese richtlijn 2005/36/EG vergemakkelijkt de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Ze bepaalt de erkenningsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen en regelt de talenkennis die noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep van architect alsook het gebruik van de academische titel die in de lidstaat van herkomst wordt verleend. De bevoegde instantie voor de toepassing van de richtlijn is de Orde van Architecten. Die beschikt over de mogelijkheid om de nodige stukken en inlichtingen op te vragen bij de lidstaat van herkomst, om na te gaan of voldaan werd aan de beroepsvoorwaarden. Richtlijn 2006/100/EU bepaalt de voorwaarden tot erkenning van titels van nieuwe lidstaten.