15 mei 2009 12:25

Arrest Cobelfret NV

Ontwerp van omzendbrief over de definitief belaste inkomsten

Ontwerp van omzendbrief over de definitief belaste inkomsten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd over de uitvoering van het Arrest Cobelfret NV dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op 12 februari 2009 heeft uitgesproken.

De omzendbrief licht de gevolgen toe van het arrest Cobelfret NV voor de vaststelling en de aftrek van de definitief belaste inkomsten (DBI).

Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 92) schrijft voor dat de aftrek van de DBI beperkt is tot de winst die tijdens het belastbare tijdperk werd geboekt. Het eventuele saldo is niet overdraagbaar naar de volgende jaren en gaat definitief verloren.

In zijn arrest heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat die beperking in strijd is met richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten. Indien een lidstaat in een wettelijke regeling bepaalt dat de dividenden die een moedermaatschappij ontvangt in de belastbare basis van die vennootschap worden opgenomen en daarna ten belope van 95% worden afgetrokken, dan is dat in strijd met de richtlijn.