15 dec 2023 18:34

Artsenquota voor 2030

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed over de planning van het medisch aanbod voor 2030.

De quota worden per gemeenschap vastgesteld na advies van de planningscommissie Medisch Aanbod.

De planningscommissie Medisch aanbod adviseert om het maximumaantal gecertificeerde kandidaten die toegang hebben tot een opleiding die leidt tot een van de beroepstitels die zijn voorbehouden aan medische beroepsbeoefenaars, voor 2030 vast te stellen op:

  • 929 voor de Franse Gemeenschap
  • 1144 voor de Vlaamse Gemeenschap

Omwille van een versnelde afbouw van het opgebouwde tekort aan arts-kandidaten in de Vlaamse Gemeenschap wordt het desbetreffende  quotum verhoogd met 204 artsen.

Bijgevolg wordt het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot een opleiding leidend tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde voor het jaar 2030 vastgesteld op:

  • 1348 voor de Vlaamse Gemeenschap;
  • 929 voor de Franse Gemeenschap.

 Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State