17 jun 2022 16:15

Artsenquota: wijziging van de procedure en vaststelling van toekomstige quota

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed over de aanbodbeheersing van medische beroepen.

Dit voorontwerp van wet heeft betrekking op het akkoord met de Franse Gemeenschap waarbij deze het toelatingsexamen (numerus clausus) voor de studie geneeskunde en tandheelkunde omvormt tot een vergelijkend toelatingsexamen (numerus fixus) vanaf het academiejaar 2023-2024. Dit moet zorgen voor een overeenstemming tussen het aantal toegelaten studenten aan de basisopleiding en de federale quota voor de toegang tot de bijzondere beroepstitels vanaf 2029 voor artsen (en vanaf 2028 voor tandartsen).

Het decreet om de numerus fixus in te voeren is door de Franse Gemeenschap in eerste lezing goedgekeurd op 25 mei 2022. Naar aanleiding van dit akkoord past dit voorontwerp van wet de federale wetgeving inzake de contingentering aan.

Enerzijds heeft dit voorontwerp betrekking op de procedure voor het vaststellen van de quota en de in het verleden opgebouwde overtallen.

Anderzijds worden de volgende quota voor artsen en tandartsen bepaald, respectievelijk voor het jaar 2028 en 2027. Om tijdig de quota voor het volgende jaar te kunnen vaststellen zullen deze uitzonderlijk niet bij koninklijk besluit, maar bij wet bepaald worden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de aanbodsbeheersing van gezondheidszorgberoepen