13 apr 2010 17:00

Asbestfonds viert 3-jarig bestaan !

Drie jaar geleden werd het Asbestfonds operationeel: een stand van zaken.

Drie jaar geleden werd het Asbestfonds operationeel: een stand van zaken.

Op 1 april 2010 was het exact drie jaar geleden dat het Asbestfonds operationeel werd. De afgelopen drie jaar werd er hard gewerkt om heel wat asbestslachtoffers en eventuele nabestaanden een vergoeding uit te keren.

 

Tot in de jaren ’80 van vorige eeuw werd asbest vaak gebruikt omwille van zijn goede eigenschappen (sterk, isolerend, goedkoop,…) waardoor het geschikt was bij allerlei werkzaamheden. Als keerzijde van de medaille bleek asbest evenwel ook erg schadelijk voor de gezondheid te zijn en zelfs in staat om dodelijke slachtoffers te maken. Doordat asbest wereldwijd een veel gebruikt product was geworden, vallen er vandaag nog steeds asbestslachtoffers. Bovendien is het zo dat het soms tientallen jaren duurt eer men ziek wordt van eerder ingeademde asbestdeeltjes.   Tot voor 1 april 2007 verleende de Belgische sociale zekerheid sommige asbestslachtoffers een financiële tegemoetkoming via het Fonds voor de beroepsziekten. Niet iedereen kwam hiervoor echter in aanmerking (bv. niet-werkenden, zelfstandigen,…). Drie jaar geleden werd - bij het Fonds voor de beroepsziekten - het Asbestfonds opgericht. Sindsdien kunnen alle slachtoffers van asbestose of kwaadaardig mesothelioom aanspraak maken op een schadeloosstelling.   Toen het Asbestfonds (AFA) nog in zijn kinderschoenen stond, lag er onmiddellijk heel veel werk op de tafel. Zo kwamen er niet alleen heel wat nieuwe aanvragen binnen, maar moest men ook alle reeds door het Fonds voor de beroepsziekten gekende asbestslachtoffers informeren omtrent de nieuwe regeling en kon men in heel wat gevallen na onderzoek een bijkomende vergoeding toekennen.   Als we de cijfers van 1 april 2007 tot en met 30 maart 2010 bekijken, dan zien we dat het Asbestfonds 578 slachtoffers van mesothelioom heeft erkend. Als we iets dieper in de cijfers duiken, zien we dat het Fonds - wat betreft mesothelioomaanvragen - 1027 maal een beslissing heeft genomen. In 865 gevallen leidde dit tot een positieve beslissing. Dat het aantal positieve beslissingen hoger ligt dan het aantal erkende slachtoffers, heeft te maken met het feit dat deze ziekte helaas dodelijk is en dat dus het AFA - naast een vergoeding voor slachtoffers bij leven - ook een vergoeding aan de nabestaanden kon toekennen (en dit op basis van een nieuwe beslissing).   Wat betreft asbestose heeft het Fonds tijdens dezelfde periode 1665 beslissingen genomen, waarvan 481 maal met een positief resultaat. Als we de nabestaanden buiten beschouwing laten, spreken we hier van 443 erkende slachtoffers van asbestose. Dat nog niet de helft van de aanvragen een positieve beslissing kreeg, komt vooral doordat bij heel wat mensen de vroegere asbestblootstelling enkel tot zogenaamde ‘pleurale plaques’ heeft geleid en niet tot zwaardere aandoeningen als asbestose.   Jan Uytterhoeven, administrateur-generaal van het Asbestfonds, is erg opgetogen met de manier van werken van de organisatie. “Hoewel we in het begin met de nodige kinderziekten kampten, kunnen we nu alle aanvragen vlot behandelen. Zo krijgen de aanvragers voor een vergoeding omwille van een mesothelioom gemiddeld reeds na 4 maanden een beslissing (afhankelijk van de volledigheid van de aanvraag). Daarnaast vermoed ik dat België zelfs op wereldvlak een absolute voortrekkersrol speelt op het vlak van de diagnose van mesothelioom. Elke aanvraag wordt bekeken door een panel van 9 experten, waaronder een aantal zeer prominente figuren binnen deze medische tak. Zo zijn we zeker dat onze beslissingen correct genomen worden.”   In principe mag iedereen een aanvraag voor schadeloosstelling indienen, d.w.z. zowel ambtenaren, als werknemers, zelfstandigen, mensen die niet beroepsactief zijn,… Slachtoffers van mesothelioom krijgen maandelijks een forfaitair en belastingvrij bedrag van 1560,60 euro. Eventuele nabestaanden (partner, ex-partner, kinderen ten laste,…) krijgen een eenmalige som (afhankelijk van de band met de overledene gaan deze bedragen van ruim 15.000 tot 31.000 euro). De vergoeding bij asbestose wordt bepaald aan de hand van een percentage, dat afhankelijk is van de graad van lichamelijke ongeschiktheid. Overigens gaat het telkens om geïndexeerde bedragen.   “We vermoeden dat de meeste slachtoffers die in aanmerking komen voor een vergoeding ondertussen door het AFA zijn erkend”, aldus Jan Uytterhoeven. “Toch zullen er zeker nog wel mensen zijn die recht hebben op een uitkering, maar niet op de hoogte zijn van ons bestaan. Ik denk hierbij in het bijzonder aan zelfstandigen. Mogelijk zijn er ook mensen die zich niet de moeite getroosten om een vergoeding aan te vragen omdat ze vermoeden dat het een zware procedure is die jaren aansleept. Niets is evenwel minder waar. Wie vandaag een aanvraag indient, zal spoedig door ons verder geholpen worden.”  

Naar aanleiding van het driejarig bestaan van het Asbestfonds is een nieuwe brochure uitgebracht, met name “Criteria voor erkenning en vergoeding van asbestziekten door het Asbestfonds”. In deze brochure vindt u meer uitleg over het ontstaan van het Asbestfonds, de aandoeningen die (al dan niet) door het Asbestfonds worden vergoed, de criteria die hierbij gebruikt worden en de vergoedingen voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

 

 

U kan deze brochure bestellen bij onze drukkerij of ze raadplegen via onze website: http://www.afa.fgov.be 

Drukkerij AFA

Tel: 02 / 226 64 53

Dispatch_imprimerie@fmp-fbz.fgov.be