29 apr 2015 13:13

Asiel: de wet wordt in overeenstemming gebracht met de Europese richtlijn over de terugkeer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een voorontwerp van wet goed dat de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wijzigt. 

Het voorontwerp heeft als doel de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn* over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven en over de Achugbabianjurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Dit voorontwerp van wet voegt de objectieve elementen in die aanleiding kunnen geven tot een risico op onderduiken. Het wijzigt tevens de wet met de bedoeling zich te houden aan de verplichting een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven in de gevallen waarin een onderdaan van een derde land die illegaal in een lidstaat verblijft aan België wordt overgedragen door deze lidstaat, overeenkomstig een internationale overeenkomst die voor 13 januari 2009 is afgesloten.

De wet wordt eveneens aangepast om aanvankelijk aan een onderdaan van een derde land de mogelijkheid te bieden om gevolg te geven aan minder dwingende maatregelen in het kader van de terugkeer, vooraleer hem een strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd.

Tot slot voorziet het voorontwerp dat de minister of zijn gemachtigde ook kan beslissen dat de onderdaan van een derde land, die verklaart dat hij zich in een van de in artikel 10 bepaalde gevallen bevindt, niet het recht heeft het Rijk binnen te komen of in het Rijk te verblijven, indien hij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod waarvan hij niet voorafgaand de opheffing heeft aangevraagd, of waarvan de opheffing geweigerd werd.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* 2008/115 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 december 2008