19 nov 2010 14:38

ASTRID

Toewijzing van het niet-belaste saldo van de nv ASTRID aan het boekjaar 2010

Toewijzing van het niet-belaste saldo van de nv ASTRID aan het boekjaar 2010

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat instemt met de vierde wijziging van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en ASTRID (*).

Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom bestemt het overschot op de investeringstoelagen van 2006, 2007, 2008 en 2009, namelijk de niet-vastgelegde bedragen van de investeringstoelage op voorgaande jaren, voor hergebruik voor het boekjaar 2010. Het overschot is het gevolg van de interessantere prijzen die de NV ASTRID bij haar leveranciers en dienstverleners heeft bekomen.

Het saldo van 2.623.000 euro wordt aangewend om nieuwe software te ontwikkelen en om onderhoudskosten van materialen en software en personeelskosten te dekken.

ASTRID is de telecom-operator voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten.

(*) gesloten op 8 april 2003.