02 dec 2005 16:00

Auteursrecht

Vaststelling van het statuut en de controle van de vennootschappen die auteursrechten en naburige rechten beheren

Vaststelling van het statuut en de controle van de vennootschappen die auteursrechten en naburige rechten beheren

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wat het statuut en de controle van de vennootschappen voor het beheer van de rechten betreft. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie. Het voorstel herneemt het voorontwerp dat de Ministerraad op 4 april 2003 had goedgekeurd (punt 139), maar dat de Kamer niet heeft aangenomen. Het voorontwerp legt de precieze draagwijdte vast van de wet van 30 juni 1994 die het statuut en de controle van de vennootschappen voor het beheer van de rechten bepaalt. Het wil de rechthebbenden, de gebruikers en het publiek in het algemeen de waarborg bieden dat de vennootschappen voor het beheer van de rechten over de nodige kwaliteiten beschikken om hun activiteiten uit te oefenen. Het waarborgt een objectieve en efficiënte verdeling van de rechten en een grotere doorzichtigheid van de activiteit van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en vooral van hun boekhouding. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.