02 apr 2021 17:41

Auteursrechten voor bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet goed tot omzetting van een Europese richtlijn betreffende auteursrechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgiften.

Dit voorontwerp van wet beoogt de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2019/789 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en de doorgifte van televisie- en radioprogramma’s.

Deze richtlijn bepaalt:

  • de invoering van een oorsprongslandbeginsel voor ondersteunende onlinediensten van omroeporganisaties: als een omroep radio- of tv-programma’s online aanbiedt aan het publiek, gelijktijdig met de uitzending of voor een bepaalde periode na de uitzending, wordt de relevante handeling van het auteursrecht geacht te zijn gesteld in het land waar de omroeporganisatie haar hoofdzetel heeft. Voor tv-programma’s is er een beperking, namelijk dat deze regeling enkel van toepassing is op nieuws- en actualiteitsprogramma’s of programma’s die volledig door de omroep werden gefinancierd. Gaat het om andere programma’s dan de twee voorgaande categorieën, dan geldt het oorsprongslandbeginsel niet.
  • een nieuw regime van ‘doorgifte’: gezien de technologische ontwikkelingen, kan een ‘doorgifte’ van programmadragende signalen anders dan via de kabel verlopen. Ook voor deze handelingen van ‘doorgifte’ moeten rechthebbenden hun toestemming verlenen. De richtlijn bepaalt dat deze toestemming onderworpen is aan verplicht collectief beheer, zoals ook al het geval is voor de ‘doorgifte via de kabel’. Het exclusieve recht, namelijk het recht om de toestemming al dan niet te verlenen, kan met andere woorden enkel en alleen worden uitgeoefend door een beheersvennootschap. Het verplicht collectief beheer is echter niet van toepassing op de eigen uitzendingen van omroeporganisaties.
  • nieuwe regels voor de techniek van de directe injectie: directe injectie is een techniek die gebruikt wordt in de audiovisuele sector om televisieprogramma’s tot bij de kijker te brengen. De Belgische wetgever heeft in 2018 al een eigen nationale regelgeving rond de directe injectie ingevoerd. Deze Belgische regeling vormde een inspiratiebron voor de richtlijn. Het voorontwerp past de bestaande Belgische regeling aan om conform te zijn met de richtlijn. Daarbij wordt, net zoals in de Belgische wetgeving momenteel, voorzien in een verplicht collectief beheer van de mededeling aan het publiek via directe injectie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad