18 mei 2017 16:17

Autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bepalingen over autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen wijzigt.

​De voornaamste wijzigingen in het ontwerp zijn de volgende:

  • de mogelijkheid voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) om de validatie van het autocontrolesysteem op te leggen op vraag van de sector
  • de mogelijkheid voor het FAVV om de validatie van het autocontrolesysteem op te leggen in het kader van export, in overleg met de betrokken sector
  • de mogelijkheid voor het FAVV om de validatie van het autocontrolesysteem op te schorten
  • de mogelijkheid voor het FAVV om de erkenning van een certificatie-instelling te weigeren, op te schorten of in te trekken alsook het verval van de erkenning van rechtswege
  • de mogelijkheid voor het FAVV om de certificatie-instellingen, in het kader van hun missie voor het FAVV, toegang te verschaffen tot bepaalde gegevens van operatoren, actief in de voedselketen
  • een update van de van toepassing zijnde accreditatienormen
  • de afstemming op de Europese verordening EG/1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen