10 jan 2014 15:17

Autonome verstrekking van de politiële informatie en gegevens met gerechtelijke finaliteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Annemie Turtelboom een voorontwerp van wet goed over de internationale verstrekking van persoonlijke gegevens en politiële informatie met gerechtelijke finaliteit.

Het voorontwerp van wet voert het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie uit over de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie (2006/960/JAI). Het voorontwerp schrijft het algemene principe voor om politiële informatie en gegevens met gerechtelijke finaliteit door de Belgische politie over te maken, dat wil zeggen zonder gerechtelijke tussenkomst. Het gaat om de overmaking van gegevens die onmiddellijk beschikbaar en toegankelijk zijn voor de politiediensten zoals de gegevens uit de algemene gegevensbank, de dienst Inschrijvingen Voertuigen en het Rijksregister. Het voorontwerp bepaalt ook een aantal situaties waarin de overdracht niet toegestaan is of waarvoor de voorafgaande machtiging van de bevoegde magistraat nodig is.

Het voorontwerp wordt aan de Raad van State overgemaakt.