19 jan 2007 11:03

Bankdiensten

Slapende rekeningen wakker maken

Slapende rekeningen wakker maken

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche een voorontwerp van wet over de slapende rekeningen goed. Hoewel niemand het bestaan van slapende rekeningen betwist, is er geen zicht op het aantal en het beheer ervan. 'Dat betekent dus dat er heel wat mensen geld op een bankrekening hebben, waarvan ze het bestaan niet weten. Dat kan niet. Dat geld moet teruggaan naar wie er recht op heeft', zegt minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche. Van een slapende rekening is er sprake wanneer een bank gedurende meer dan vijf jaar geen enkele verrichting meer op die rekening heeft geregistreerd of geen bericht meer heeft ontvangen van de houder of zijn erfgenamen. Om het geld terug te geven aan de rechthebbenden, stellen de banken een lijst op van alle slapende rekeningen en moeten zij de rechthebbenden ervan opzoeken. Daarvoor krijgen ze toegang tot het rijksregister. Als er geen resultaat is na 5 jaar, dan worden de slapende rekeningen beheerd door de deposito- en consignatiekas. Maakt een rechthebbende van een slapende rekening zich dan alsnog bekend, dan krijgt hij zijn geld en interest terug. Hoewel er vandaag een groot aantal slapende rekeningen bestaan, zijn er geen betrouwbare gegevens over het aantal en het beheer ervan. De oorzaken daarvan zijn velerlei: consumenten zijn de rekeningen vergeten of ze zijn overleden. Dit gebrek aan transparantie is in het nadeel van de consument. Om hiermee komaf te maken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de problematiek duidelijk in kaart brengt en dat moet toelaten dat het geld terugkeert aan wie het toebehoort. Om een zicht te krijgen op de problematiek, is het nodig dat het begrip slapende rekeningen duidelijk wordt omschreven. Er is sprake van een slapende rekening wanneer een bank gedurende vijf jaar geen enkele verrichting meer op die rekening heeft geregistreerd of geen bericht meer heeft ontvangen van de rechthebbende. Op basis van deze definitie hebben de banken opdracht gekregen een lijst te maken van alle slapende rekeningen en de houders ervan formeel op de hoogte te brengen. Klopt het adres van de houder niet langer, dan krijgen de banken toegang tot het rijksregister om het juiste adres op te zoeken. Als er na een volgende periode van vijf jaar ondanks actief aan- en opsporen geen resultaat is, dan worden de slapende rekeningen beheerd door de deposito- en consignatiekas. Maakt een rechthebbende van een slapende rekening zich dan alsnog bekend, dan krijgt hij of zij het geld en de interesten. Minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche is tevreden dat er eindelijk paal en perk wordt gesteld aan een erg onduidelijke situatie: ‘heel wat mensen hebben recht op geld dat op een bankrekening staat, maar weten dat niet. Met deze maatregel komt het geld terug naar wie er recht op heeft.'